GADIGNALE

GADIGNALE (in dial. Gadegnài)

Due località e cascine di Gadignale di sopra, a m. 800 s.l.m., e Gadignale di sotto, a m. 700 s.l.m. a SE di Villa di Lozio.