GABRIELE da Brescia

GABRIELE da Brescia

Sec. XV. Medico, stampatore in Venezia, come si desume dall'opera: "Nicolai Siculi Abb. Panormitani consilia seu allegationes ecc. (Venetiis per Dionys de Bertochis Bonomiensen et magistrum Gabrielem Physicum Brixiensem 1493, in fol.).