XENODOCHI

XENODOCHI

v. Ospizi, Ospedali, Xenodochi.