MORI Gino

MORI Gino

v. Mori Ambrogio detto Gino.